program menuOke_Luas_dan_Volume_kubus;

uses wincrt;

var tanya,pilih:char;

procedure luaskubus;

var s,luaskubus:real;

begin

clrscr;

writeln(‘LUAS BALOK’);

writeln(‘———————-‘);

write(‘masukkan sisi: ‘);readln(s);

luaskubus:=s*s;

writeln(‘Sehingga,’);

writeln(‘Luas kubus: ‘,luaskubus:0:2);

writeln;

end;

procedure volumekubus;

var s,volumekubus:real;

begin

clrscr;

writeln(‘VOLUME kubus’);

writeln(‘———————-‘);

write(‘masukkan sisi: ‘);readln(s);

volumekubus:=s*s*s;

writeln(‘Sehingga,’);

writeln(‘Volume kubus: ‘,volumekubus:0:2);

writeln;

end;

begin

repeat

clrscr;

writeln(‘nama : maria ulfah’);

writeln(‘NIM  :2225093048’);

writeln(‘Kelas:3D’);

writeln(‘………………………….’);

writeln(‘——————————-‘);

writeln(‘Program kubus ‘);

writeln(‘——————————-‘);

writeln(‘………………………….’);

writeln(‘1.menghitung luas kubus’);

writeln(‘2.menghitung volume kubus’);

writeln(‘===================’);

write(‘masukkan pilihan anda:….’);

readln(pilih);

case pilih of

‘1’:luaskubus;

‘2’:volumekubus;

else

writeln(‘pilih sesuai menu…..!!!’);

writeln;

end;

write(‘Anda Masih Mau Lanjut [TEKAN y/t]:…’);readln(tanya);

until tanya=’t’;

clrscr;

writeln(‘TERIMA KASIH ANDA TELAH MEMAKAI PROGRAM INI ‘);

writeln(‘mariaulfah.gsb@gmail.com’);writeln(‘SEE YOU GOOD BYE…..’);

end.

 

tugas array kubus

program arraykubus;

uses wincrt;

procedure garis;

begin

writeln(‘================================================’);

writeln(‘================================================’);

end;

var s,luaskubus:real;

var sisi,volumekubus:real;

var lagi,lagi2,pilih,pilih2:char;

var n,i,tot,data,angka:integer;

var faktorial:longint;

x:array [1..100] of integer;

function pangkat1(a:integer; n:integer):integer;

var

pangkat:integer;

begin

pangkat:=1;

for i:=1 to n do

pangkat:=pangkat*a;

pangkat1:=pangkat;

end;

procedure lainnya;

begin

repeat

clrscr;

writeln(‘MENU “LAINNYA” ‘);

garis;

writeln(‘[1] PROGRAM ARRAY’);

writeln(‘[2] BILANGAN FAKTORIAL’);

writeln(‘[3] BILANGAN BERPANGKAT’);

garis;

write(‘pilih no: ‘);readln(pilih2);

case pilih2 of

‘1’:begin

clrscr;

writeln(‘PROGRAM ARRAY’);

garis;

writeln;

write(‘masukkan jumlah data: ‘);readln(n);

writeln;

for i:= 1 to n do

readln(x[i]);

writeln;

write(‘data yang telah dimasukkan: ‘);

for i:= 1 to n do

write(x[i],’ ‘);

writeln;

garis;

end;

‘2’:begin

clrscr;

writeln(‘BILANGAN FAKTORIAL’);

garis;

writeln;

write(‘masukkan nilai faktorial: ‘);readln(n);

writeln;

if (n<=0) then

writeln(‘hasil faktorial dari ‘,n,’ = ‘,1)

else

begin

faktorial:=1;

for i := 1 to n do

faktorial:=faktorial*i;

Writeln(‘hasil faktorial dari ‘,n,’ = ‘,faktorial);

garis;

end;

end;

‘3’:begin

clrscr;

writeln(‘BILANGAN BERPANGKAT’);

garis;

writeln;

write(‘masukan angka yang mau dipangkatkan: ‘);readln(angka);

write(‘masukan jumlah pangkat: ‘);readln(n);

writeln;

writeln(‘hasil dari ‘,angka,’ pangkat ‘,n,’ = ‘,pangkat1(angka,n));

writeln;

garis;

end;

else

clrscr;

writeln(‘########## ERROR ##########’);

garis;

end;

write(‘mau lagi?(y/t): ‘);readln(lagi2);

lagi2:=upcase(lagi2);

writeln;

until lagi2=’T’;

end;

procedure selesai;

begin

clrscr;

writeln(‘TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI’);

writeln(‘e-mail : mariaulfah.gsb@gmail.com’);

writeln(‘blog   : http://mariaulfahmtk.wordpress.com&#8217;);

garis;

end;

begin

lagi:=’y’;

while (lagi=’y’) or (lagi=’Y’) do

begin

clrscr;

begin

clrscr;

begin

writeln(‘       ________SELAMAT   DATANG_______’);

writeln;

writeln(‘NAMA   : Maria ulfah’);

writeln(‘NIM    : 2225093048’);

writeln(‘KELAS  : 3D ‘);

writeln;

writeln(‘==============================================’);

writeln(‘PROGRAM VOLUME DAN LUAS PERMUKAAN KUBUS’);

writeln(‘==============================================’);

writeln(‘[1] LUAS PERMUKAAN KUBUS’);

Writeln(‘[2] VOLUME KUBUS’);

Writeln(‘[3] LAINNYA’);

writeln(‘[4] SELESAI’);

writeln(‘==============================================’);

writeln(‘[5] KELUAR’);

writeln(‘==============================================’);

writeln;

writeln(‘Pilih Materi Nomor:….’); readln(pilih);

case pilih of

‘1’: begin

clrscr;

begin

clrscr;

writeln(‘LUAS KUBUS’);

writeln(‘———————-‘);

write(‘masukkan sisi kubus:.. ‘);readln(s);

writeln;

luaskubus:=s*s;

writeln(‘Sehingga,’);

writeln(‘Luas Permukaan KUBUS: ‘,luasKubus:0:2);

writeln;

end;

end;

‘2’:begin

clrscr;

writeln(‘VOLUME KUBUS’);

writeln(‘———————-‘);

write(‘masukkan sisi KUBUS:.. ‘);readln(s);

writeln;

volumekubus:=s*s*s;

writeln(‘Sehingga,’);

writeln(‘Volume KUBUS:.. ‘,volumeKubus:0:2);

writeln;

end;

‘3’:lainnya;

‘4’:selesai;

‘5’:donewincrt;

else

clrscr;

Writeln(‘Menu tidak tersedia! Silahkan Pilih Menu yang ada’);

garis;

end;

writeln;

writeln(‘KEMBALI KE MENU AWAL??  [Y/T]’); Readln(lagi);

clrscr;

writeln(‘TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI’);

writeln(‘e-mail : mariaulfah.gsb@gsb.com’);

writeln(‘blog   : http://mariaulfahmtk.wordpress.com&#8217;);

end;

end;

end;

end.

 

 

Iklan