(tugas 1)

program logaritma;

uses wincrt;

var bil1,bil2,hasil:integer;

var nama,materi:string;

var a,temp:real;

var logx,Lnx:integer;

begin

write (‘Masukan nama Anda:’);

readln(nama);

write (‘Materi apa yang anda cari:’);

readln (materi);

clrscr;

if (materi=’logaritma’) OR (materi=’LOGARITMA’) then write (‘Anda boleh lanjut’)

else

write(‘Anda Harus Berhenti’);

clrscr;

writeln (‘Hai Aku Sedang Belajar Memprogram’);

writeln(‘Ini Program Logaritma’);

readln;

writeln (‘Menentukan Logaritma Suatu Bilangan’);

writeln (‘dua cara menentukan logaritma bilangan, yaitu:’);

writeln (‘Memakai Tabel Logaritma’);

writeln(‘Menggunakan Grafik Fungsi y=a*’);

writeln (‘contoh’);

write (‘masukkan nilai a*=’);

readln (a);

write (‘hasil’,a, ‘adalah:’,hasil);

readln;

writeln (‘Menentukan Anti Logaritma Suatu Bilangan’);

write (‘Rumusnya adalah:’);

writeln (‘jika 0 < log x < 1, maka 1< x < 10’);

writeln (‘contoh’);

write (‘masukkan nilai logx=’);

readln (logx);

hasil:= Lnx;

write (‘hasil logaritma’,logx,’adalah:’,hasil:5);

end.

=================================

(tugas 2)

program casepilih;

uses WinCrt;
var pilih:char;
var number: integer;
var x,hasil,Lnx:real;
var logx:integer;
var angka,angka2:integer;

procedure logaritma;
var bil1:integer;
var hasil:real;

begin
clrscr;
writeln (‘Menentukan Logaritma Suatu Bilangan’);
write (‘Masukkan Bilangan yang ingin di ketahui Logaritmatnya:’);
readln (x);
hasil := Ln (x);
writeln (‘Logaritma dari’,x,’adalah’,hasil:2:3);
end;

procedure antilogaritma;
var bil2:integer;
var hasil:real;

begin
clrscr;
writeln (‘Menentukan Anti Logaritma Suatu Bilangan’);
write (‘Masukkan bilangan yang ingin di ketahui anti logaritmanya:’);
readln (bil2);
writeln (‘Anti Logaritma dari’,bil2,’adalah’,hasil:2:3);
end;

begin
Write (‘Choose your favorit Number [1][2]:’);
readln (pilih);
case pilih of
‘1’: writeln (‘Logaritma’);
‘2’: writeln (‘Anti Logaritma’);
else
write (‘You Cannot find something here!’);
clrscr;
end;

begin
writeln (‘Menentukan logaritma suatu Bilangan’);
writeln (‘Menggunakan rumus Log x= y’);
writeln (‘contoh’);
write (‘masukkan nilai log x=’);
readln (x);
hasil:=Ln (x);
writeln (‘Hasi dari logx, adalah:’,hasil);
end;

begin
writeln (‘Menentukan Anti Logaritma Suatu Bilangan’);
writeln (‘Menggunakan Rumus’);
writeln (‘jika 0<logx<1, maka 1<logx<10’);
writeln (‘contoh’);
write (‘masukkan nilai logx=’);
readln (logx);
hasil:= Lnx;
write (‘hasil logaritma’,logx,’adalah:’,hasil:5);
if (0logx) then logx:=0;

end;
begin
angka:=0;
angka2:=1;
repeat
angka:=angka+1;
writeln (angka);
until angka>2;
end;
begin
angka:=0;
while angka<10 do
begin
angka:=angka+2;
writeln (angka);
end;
end;

end.

================================

(tugas 3)

program menuoke;
uses wincrt;
var tanya, pilih:char;

procedure logaritma;
var a,b,temp:integer;
var hasil:real;
var i:longint;
begin
clrscr;
hasil:=1;
writeln (‘Operasi Logaritma’);
writeln (‘=================’);
write (‘masukan bilangan ke-1:’);
readln (a);
writeln (‘masukan bilangan ke-2:’);
readln (b);
for i:=0 to 1 do;
begin
hasil:= Exp (b*Ln(a));
end;
writeln (‘Hasil Logaritma’,a,’dengan perkalian’,b,’adalah’,hasil);
end;

procedure antilogaritma;
var a,b,antilogaritma:real;
var hasil:integer;
var i:longint;
begin
clrscr;
writeln (‘Operasi Anti Logaritma’);
writeln (‘======================’);
write (‘masukan angka pertama:’);
readln (a);
for i:=1 to 10 do;
begin
hasil:= Trunc (a);
end;
writeln (‘Hasil Anti Logaritma’,a,’adalah’,hasil);
end;

begin
repeat
clrscr;
writeln (‘======================’);
writeln (‘Program Menentukan Logaritma Suatu Bilangan’);
writeln (‘======================’);
writeln (‘1. Logaritma’);
writeln (‘2. Anti Logaritma’);
writeln (‘======================’);
write (‘Masukan pilihan anda:…..’);
readln (pilih);
case pilih of
‘1’: logaritma;
‘2’: antilogaritma;
else
writeln;
writeln (‘Lihat menu’);
end;

write (‘Anda masih mau lanjut [tekan y/t]:…’);
readln (tanya);
until (tanya=’t’) or (tanya = ‘T’);
clrscr;
writeln (‘Terima kasih’);
writeln (‘deti.jenab@yahoo.com’);
writeln (‘sampai jumpa…’);
end.

=================

(tugas 4)

program funcdanproc;
uses wincrt;
var input:real;

function pangkatriil (var a,b:real): real;
begin
pangkatriil:=exp(b*ln(a));
end;

procedure garis;
begin
writeln (‘=================’);
end;

procedure inputan (var c:real);
begin
garis;
writeln (‘Hasil logaritma dari’,input,’adalah’,pangkatriil(input));
garis;
end;

begin
writeln (‘program logaritma’);
write (‘masukan bilangan yang anda mau:’);
readln (input);
inputan (input);

end.

Iklan