TUGAS 1

program menghitung_akar_persamaan_kuadrat;
uses wincrt;
var
a,b,c,x1,x2,D:real;
begin
writeln(‘nama        : afian hasby’);
writeln(‘smt/kelas   : 3/D’);
writeln(‘bahasan     : persamaan dan fungsi kuadrat’);
writeln(‘sub bahasan : Diskriminan persamaan kuadrat’);
writeln(‘———————————————‘);
writeln(‘Mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
write(‘—————————————————–‘);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);
if D>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1= ‘,x1:0:0,’ dan x2= ‘,x2:0:0);
end;
if D<0 then
begin
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah imajiner’);
end;
end.

———————————————————————————————–

TUGAS 2

program menghitung_akar_persamaan_kuadrat;
uses wincrt;
var
a,b,c,x1,x2,D:real;
akar1,akar2:real;
menu,lagi:char;

procedure pilihan;
begin
clrscr;
writeln(‘Mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
write(‘—————————————————–‘);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);
if D>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Mempunyai dua akar real yang berlainan ‘);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadratnya adalah: ‘);
write(‘x1= ‘,x1:0:0,’ dan x2= ‘,x2:0:0);
end;
if D=0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Mempunyai dua akar yang sama ‘);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadratnya adalah: ‘);
write(‘x1=x2= ‘,x1:0:0);
end;
if D<0 then
begin
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah imajiner’);
end;
end;

begin
repeat
begin
clrscr;
writeln(‘nama           : afian hasby’);
writeln(‘smstr/kls      : 3/D’);
writeln(‘nim            : 2225092832’);
writeln(‘bahasan        : diskriminan persamaan kuadrat’);
writeln(‘==============================================’);
writeln(‘[1] pengertian diskriminan’);
writeln(‘[2] jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘[3] mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
writeln(‘——————————————————-‘);
write(‘pilih menu no: ‘);readln(menu);
case menu of
‘1’:begin
clrscr;
writeln(‘Diskriminan adallah kecondongan suatu garis pada suatu bidang grafik ‘);
writeln(‘terhadap sumbu x atau y.’);
end;

‘2’:begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘———————–‘);
writeln(‘- Jika diskriminan bersifat positif, akan terdapat dua akar berbeda’);
writeln(‘  yang kedua-duanya merupakan bilangan riil. Untuk persamaan kuadrat dengan’);
writeln(‘  koefisien berupa bilangan bulat, apabila diskriminan merupakan suatu’);
writeln(‘  kuadrat sempurna, maka akar-akarnya merupakan bilangan rasional,’);
writeln(‘  sebaliknya dapat pula merupakan bilangan irrasional kuadrat’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai nol, terdapat eksak satu akar, dan akar yang’);
writeln(‘  dimaksud merupakan bilangan riil. Hal ini kadang disebut sebagai akar ganda’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai negatif, tidak  terdapat akar riil. Sebagai gantinya’);
writeln(‘  terdapat dua buah akar kompleks (tidak-real), yang satu sama lain merupakan:’);
writeln(‘  konjugat kompleks’);
writeln(‘——————————————————————————–‘);
end;
‘3’:pilihan;
else
writeln(‘lihat yang benar aj sihh…!!!’);
end;
writeln(‘kembali ke menu awal?(y/t)’);readln(lagi);
end;
until lagi=’y’;

end.

TGS 3

Program menuOke;
uses wincrt;
var tanya,pilih: char;

procedure pengertian;
begin
clrscr;
writeln(‘pengertian diskriminan’);
writeln(‘======================’);
writeln(‘Diskriminan adallah kecondongan suatu garis pada suatu bidang grafik ‘);
writeln(‘terhadap sumbu x atau y.’);
end;

procedure diskriminan;
var a,b,c,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘mencari diskriminan’);
writeln(‘===================’);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);
end;
procedure akarakar;
var a,b,c,x1,x2,x3,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘Mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
write(‘—————————————————–‘);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);

if D>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Mempunyai dua akar real yang berlainan ‘);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1= ‘,x1:0:0,’ dan x2= ‘,x2:0:0);
end;

if D=0 then
begin
x3:=-b/2*a;
writeln(‘Mempunyai dua akar yang sama ‘);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1=x2= ‘,x3:0:0);
end;
if D<0 then
begin
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah imajiner’);

end;
end;

procedure  kuadrat;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis bentuk persamaan kuadrat’);
writeln(‘==========================================================’);
writeln(‘jika D > 0 maka persamaan bukan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D < 0 maka persamaan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D = 0 maka persamaan berbentuk kuadrat biasa’);
end;

procedure jenisjenis;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘———————–‘);
writeln(‘- Jika diskriminan bersifat positif, akan terdapat dua akar berbeda’);
writeln(‘  yang kedua-duanya merupakan bilangan riil. Untuk persamaan kuadrat dengan’);
writeln(‘  koefisien berupa bilangan bulat, apabila diskriminan merupakan suatu’);
writeln(‘  kuadrat sempurna, maka akar-akarnya merupakan bilangan rasional,’);
writeln(‘  sebaliknya dapat pula merupakan bilangan irrasional kuadrat’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai nol, terdapat eksak satu akar, dan akar yang’);
writeln(‘  dimaksud merupakan bilangan riil. Hal ini kadang disebut sebagai akar ganda’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai negatif, tidak  terdapat akar riil. Sebagai gantinya’);
writeln(‘  terdapat dua buah akar kompleks (tidak-real), yang satu sama lain merupakan:’);
writeln(‘  konjugat kompleks’);
writeln(‘——————————————————————————–‘);
end;

begin
repeat
clrscr;
writeln(‘++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++’);
writeln(‘NAMA        :  AFIAN HASBY’);
writeln(‘NIM         :  2225092832’ );
writeln(‘SMT/KLS     :  3    /    D’);
writeln(‘FAKULTAS    :  KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN’);
WRITELN(‘PRODI       :  PENDIDIKAN MATEMATIKA’);
writeln(‘BAHASAN     :  PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘SUB BAHASAN :  DISKRIMINAN PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘TUGAS YANG  :  3   ‘);
writeln(‘+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++’);
writeln(‘PROGRAM OPERASI DISKERIMINAN PERSAMAAN KUADRAT’);
writeln(‘%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%’);
writeln(‘———————————————-‘);
writeln(‘1.pengertian diskriminan’);
writeln(‘2.mencari diskriminan’);
writeln(‘3.mencari akar-akar persamaan kuadrat’);
writeln(‘4.mengetahui jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘5.mengetahui bentuk kuadrat’);
writeln(‘==============================================’);
write(‘masukan pilihan anda:…’);
readln(pilih);
case pilih of
‘1’: pengertian ;
‘2’: diskriminan;
‘3’: akarakar;
‘4’: jenisjenis;
‘5’: kuadrat;
else
writeln;
writeln(‘Pilih seuai menu!!!’);
end;

writeln(‘                                                        ‘);
write (‘GIMANAN SOBAT APAKAH MAU LANJUT….???!!![TEKAN y/t]:….’);
readln (tanya);

until (tanya=’t’)or (tanya=’T’);

clrscr;
writeln(‘ KULANE NGATURAKEN NUHUN NING BATURKULA SING NGANGGO’);
writeln(‘ PROGARAM DISKRIMINAN PERSAMAAN KUADRAT KULA’);
writeln(‘ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%’);
writeln(‘ BAPAK HANSIP NAMANYA PAK ADANG’);
writeln(‘         HOBINYA JALAN2 KE BALI’);
writeln(‘ BILA ADA WAKTU LUANG’);
writeln(‘         BOLEHLAH BERGABUNG KEMBALI’);
writeln(‘HATI-HATI DIJALN…..yah..@@@.$$%..’);
writeln(‘sampai jumpa…kembali..SOBAT…@@@@’);
end.

TGS 4

program funcDanproc;
uses wincrt;
var tanya,pilih: char;
var input:real;

procedure pengertian;
begin
clrscr;
writeln(‘pengertian diskriminan’);
writeln(‘======================’);
writeln(‘Diskriminan adallah kecondongan suatu garis pada suatu bidang grafik ‘);
writeln(‘terhadap sumbu x atau y.’);
writeln(‘=====================================================================’);
end;

procedure diskriminan;
var a,b,c,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘mencari diskriminan’);
writeln(‘===================’);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);
end;
procedure akarakar;
var a,b,c,x1,x2,x3,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘Mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
write(‘—————————————————–‘);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);

if D>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Karena D > 0’);
writeln(‘Maka mempunyai dua akar yang berlainan’);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1= ‘,x1:0:0,’ dan x2= ‘,x2:0:0);
end;

if D=0 then
begin
x3:=-b/2*a;
writeln(‘Karena D = 0’);
writeln(‘Maka mempunyai dua akar yang sama’);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1=x2= ‘,x3:0:0);
end;
if D<0 then
begin
writeln(‘Karena D < 0’);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah imajiner’);

end;
end;

procedure  kuadrat;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis bentuk persamaan kuadrat’);
writeln(‘==========================================================’);
writeln(‘jika D > 0 maka persamaan bukan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D < 0 maka persamaan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D = 0 maka persamaan berbentuk kuadrat biasa’);
writeln(‘==========================================================’);
end;

procedure jenisjenis;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘=======================’);
writeln(‘- Jika diskriminan bersifat positif, akan terdapat dua akar berbeda’);
writeln(‘  yang kedua-duanya merupakan bilangan riil. Untuk persamaan kuadrat dengan’);
writeln(‘  koefisien berupa bilangan bulat, apabila diskriminan merupakan suatu’);
writeln(‘  kuadrat sempurna, maka akar-akarnya merupakan bilangan rasional,’);
writeln(‘  sebaliknya dapat pula merupakan bilangan irrasional kuadrat’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai nol, terdapat eksak satu akar, dan akar yang’);
writeln(‘  dimaksud merupakan bilangan riil. Hal ini kadang disebut sebagai akar ganda’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai negatif, tidak  terdapat akar riil. ‘);
writeln(‘  Sebagai gantinya terdapat dua buah akar kompleks (tidak-real), yang satu ‘);
writeln(‘  sama lain merupakan : konjugat kompleks’);
writeln(‘=============================================================================’);
end;

begin
repeat
clrscr;
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘NAMA        :  AFIAN HASBY’);
writeln(‘NIM         :  2225092832’ );
writeln(‘SMT/KLS     :  3    /    D’);
writeln(‘BAHASAN     :  PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘SUB BAHASAN :  DISKRIMINAN PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘TUGAS YANG  :  3   ‘);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘  @  PROGRAM OPERASI DISKERIMINAN PERSAMAAN KUADRAT  @  ‘);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘========================================================’);
writeln(‘1.pengertian diskriminan’);
writeln(‘2.mencari diskriminan’);
writeln(‘3.mencari akar-akar persamaan kuadrat’);
writeln(‘4.mengetahui jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘5.mengetahui bentuk kuadrat’);
writeln(‘==============================================’);
write(‘masukan pilihan anda:…’);
readln(pilih);
case pilih of
‘1’: pengertian ;
‘2’:  diskriminan;
‘3’:  akarakar;
‘4’: jenisjenis;
‘5’: kuadrat;
else
writeln;
writeln(‘Pilih seuai menu!!!’);
end;

writeln(”);
writeln(‘-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+’);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+’);
writeln(”);
write (‘GIMANAN SOBAT APAKAH MAU LANJUT….???!!![TEKAN y/t]:….’);
readln (tanya);

until (tanya=’t’)or (tanya=’T’);
clrscr;
writeln(‘ KULANE NGATURAKEN NUHUN NING BATURKULA SING NGANGGO’);
writeln(‘     PROGARAM DISKRIMINAN PERSAMAAN KUADRAT KULA’);
writeln(‘*****************************************************’);
writeln(”);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘    @    BAPAK HANSIP NAMANYA PAK ADANG            @’);
writeln(‘    @               HOBINYA JALAN2 KE BALI         @’);
writeln(‘    @    BILA ADA WAKTU LUANG                      @’);
writeln(‘    @               BOLEHLAH BERGABUNG KEMBALI     @’);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(”);
writeln(‘*****************************************************’);
writeln(‘    HATI-HATI DIJALN…..yah..@@@.$$%..’);
writeln(‘sampai jumpa…kembali..SOBAT…@@@@’);

end.

TGS 5

 

program pesanlokasiArray;
uses wincrt;
var tanya,pilih: char;
var input:real;

var nama:array[1..4] of string;
var i:integer;
var mau:byte;

procedure aray;
begin
for i:=1 to 4 do
begin
write (‘Masukan angka/huruf favorit anda ke-‘,i,’adalah:’);
readln(nama[i]);
end;
writeln;
write(‘Urutan keberapa yang paling disukai anda :’);
readln( mau );
writeln;
writeln (‘Oh..angka/huruf yang paling disukai anda ke-‘,mau,’ ternyata adalah’, nama[ mau ] );

end;

procedure pengertian;
begin
clrscr;
writeln(‘pengertian diskriminan’);
writeln(‘======================’);
writeln(‘Diskriminan adallah kecondongan suatu garis pada suatu bidang grafik ‘);
writeln(‘terhadap sumbu x atau y.’);
writeln(‘=====================================================================’);
end;

procedure diskriminan;
var a,b,c,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘mencari diskriminan’);
writeln(‘===================’);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);
end;
procedure akarakar;
var a,b,c,x1,x2,x3,D:real;
begin
clrscr;
writeln(‘Mencari akar-akar persamaan kuadrat(a*x*x+b*x+c=0) ‘);
write(‘—————————————————–‘);
writeln;
write(‘masukan a= ‘);read(a);
write(‘masukan b= ‘);read(b);
write(‘masukan c= ‘);read(c);
D:=(b*b)-4*a*c;
writeln(‘maka D=’,D:0:0);

if D>0 then
begin
x1:=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
writeln(‘Karena D > 0 ‘);
writeln(‘Maka mempunyai dua akar yang berlainan’);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1= ‘,x1:0:0,’ dan x2= ‘,x2:0:0);
end;

if D=0 then
begin
x3:=-b/2*a;
writeln(‘Karena D = 0 ‘);
writeln(‘Maka mempunyai dua akar yang sama’);
writeln(‘Akar-akar persamaan kuadrat adalah: ‘);
write(‘x1=x2= ‘,x3:0:0);
end;
if D<0 then
begin
writln(‘Karena D < 0’);
writeln(‘Maka akar-akar persamaan kuadrat adalah imajiner’);

end;
end;

procedure  kuadrat;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis bentuk persamaan kuadrat’);
writeln(‘==========================================================’);
writeln(‘jika D > 0 maka persamaan bukan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D < 0 maka persamaan berbentuk kuadrat sempurna’);
writeln(‘jika D = 0 maka persamaan berbentuk kuadrat biasa’);
writeln(‘==========================================================’);
end;

procedure jenisjenis;
begin
clrscr;
writeln(‘jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘=======================’);
writeln(‘- Jika diskriminan bersifat positif, akan terdapat dua akar berbeda’);
writeln(‘  yang kedua-duanya merupakan bilangan riil. Untuk persamaan kuadrat dengan’);
writeln(‘  koefisien berupa bilangan bulat, apabila diskriminan merupakan suatu’);
writeln(‘  kuadrat sempurna, maka akar-akarnya merupakan bilangan rasional,’);
writeln(‘  sebaliknya dapat pula merupakan bilangan irrasional kuadrat’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai nol, terdapat eksak satu akar, dan akar yang’);
writeln(‘  dimaksud merupakan bilangan riil. Hal ini kadang disebut sebagai akar ganda’);
writeln(‘- Jika diskriminan bernilai negatif, tidak  terdapat akar riil. ‘);
writeln(‘  Sebagai gantinya terdapat dua buah akar kompleks (tidak-real), yang satu ‘);
writeln(‘  sama lain merupakan : konjugat kompleks’);
writeln(‘=============================================================================’);
end;

begin
repeat
clrscr;
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘NAMA        :  AFIAN HASBY’);
writeln(‘NIM         :  2225092832’ );
writeln(‘SMT/KLS     :  3    /    D’);
writeln(‘BAHASAN     :  PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘SUB BAHASAN :  DISKRIMINAN PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT’);
writeln(‘TUGAS YANG  :  3   ‘);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘  @  PROGRAM OPERASI DISKERIMINAN PERSAMAAN KUADRAT  @  ‘);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘========================================================’);
writeln(‘0.program Array’);
writeln(‘1.pengertian diskriminan’);
writeln(‘2.mencari diskriminan’);
writeln(‘3.mencari akar-akar persamaan kuadrat’);
writeln(‘4.mengetahui jenis-jenis diskriminan’);
writeln(‘5.mengetahui bentuk kuadrat’);
writeln(‘==============================================’);
write(‘masukan pilihan anda:…’);
readln(pilih);
case pilih of
‘0’: aray ;
‘1’: pengertian ;
‘2’:  diskriminan;
‘3’:  akarakar;
‘4’: jenisjenis;
‘5’: kuadrat;
else
writeln;
writeln(‘Pilih seuai menu!!!’);
end;

writeln(”);
writeln(‘-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+’);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+’);
writeln(”);
write (‘GIMANAN SOBAT APAKAH MAU LANJUT….???!!![TEKAN y/t]:….’);
readln (tanya);

until (tanya=’t’)or (tanya=’T’);
clrscr;
writeln(‘ KULANE NGATURAKEN NUHUN NING BATURKULA SING NGANGGO’);
writeln(‘     PROGARAM DISKRIMINAN PERSAMAAN KUADRAT KULA’);
writeln(‘*****************************************************’);
writeln(”);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(‘    @    BAPAK HANSIP NAMANYA PAK ADANG            @’);
writeln(‘    @               HOBINYA JALAN2 KE BALI         @’);
writeln(‘    @    BILA ADA WAKTU LUANG                      @’);
writeln(‘    @               BOLEHLAH BERGABUNG KEMBALI     @’);
writeln(‘%***$$$******$$$******$$$******$$$******$$$******$$$***%’);
writeln(”);
writeln(‘*****************************************************’);
writeln(‘    HATI-HATI DIJALN…..yah..@@@.$$%..’);
writeln(‘sampai jumpa…kembali..SOBAT…@@@@’);
end.

Iklan